1,286 pregleda

Studija turističkih potencijala južnih Dinarida

Naručitelj: Ekonomski fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Izvođač: Institut za turizam i okoliš Sveučilišta u Mostaru

Cilj projekta: Ukupni cilj projekta je podrška razvoju turizma kroz prekograničnu suradnju u smislu razvoja nove i unapređenja postojeće turističke ponude u segmentu eko i kulturnog turizma.

Specifični ciljevi projekta su:

-          Analiza i evaluacija turističkog potencijala južnih Dinarida i prezentacija međunarodne najbolje prakse koje su   primjenjive u regionu,

-          Unapređenje suradnje između lokalnih turističkih interesnih grupa i uključenje južnih

Dinarida u međunarodne turističke mreže,

-          Trening ponuđača turističkih usluga za pripremu i ponudu visoko kvalitetnih turističkih usluga

-          Razvoj strategije eko i kulturnog turizma u južnim Dinaridima

-          Osiguranje vidljivosti zajedničkih turističkih aktivnosti kroz zajedničku promociju.

Sadržaj projekta: Projekt “Ekološki i kulturni turizam na južnim Dinaridima”/”Eco- and Cultural Tourism in South Dinarides” provodi se u okviru programa prekogranične suradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore (CBC BIH-MNE) koji je finansiran od strane Evropske Unije.

Aktivnosti projekta uključuju četiri lokacije: Nacionalni park Sutjeska (Bosna i Hercegovina), Park prirode Hutovo blato (Bosna i Hercegovina), Nacionalni park Durmitor (Crna Gora), te regiju rijeke Pive i Tivatska solila (Crna Gora). Ove lokacije pripadaju najvažnijim centrima geoloških i bioloških raznolikosti u Jugoistočnoj Evropi. Ciljne grupe koje projekt ima namjeru podržati su: predstavnici općina koje obuhvataju gore navedene lokacije, vlasnici i zaposleni u hotelima, restoranima i eko i etno selima u navedenim lokacijama, vlasnici i zaposleni u sportskim organizacijama, biciklističkim klubovima, organizacijama za očuvanje prirode, ribarski klubovi, te planinarski i lovački domovi.

Projektni partneri će uz pomoć predstavnika interesnih grupa i eksperata raditi na izradi studije turističkog potencijala u južnim Dinaridima, razvoju strategije ekološkog i kulturnog turizma u južnim Dinaridima, te pripremi akcionog plana, treninzima i promociji razvijene ponude. Naglasak je i na kolaboraciji između predstavnika organizacija iz dvije zemlje, uz pomoć koje će se ostvariti značajan sinergetski efekat na cijelom projektnom području.