1,375 pregleda

Strategija turističkih potencijala južnih Dinarida

Naručitelj: Ekonomski fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Izvođač: Institut za turizam i okoliš Sveučilišta u Mostaru

Cilj projekta: Strategija turističkih potencijala ima za cilj identifikaciju izazova i mogućnosti za razvoj eko i kulturnog turizma. 

Sadržaj projekta:

U okviru projekta ECTSD predviđena je izrada Strategije turističkih potencijala južnih Dinarida (Southern Dinarides Tourism Potential Strategy) koja treba biti temeljena na prethodno izrađenoj Studiji potencijala turizma južnih Dinarida.

Strategija obuhvaća dvije lokacije projekta u Bosni i Hercegovini: Nacionalni park Sutjeska i Park prirode Hutovo blato.

Strategijom će biti implementirane zajedničke vizije i strateške smjernice eko i kulturnog turizma u okviru prekogranične suradnje BiH sa Crnom Gorom – dakle promatrati će se dva lokaliteta u Bosni i Hercegovini Nacionalni park Sutjeska i Park prirode Hutovo blato kao dio južnih Dinarida, koji još obuhvataju i odgovarajuće lokalitete u Crnoj Gori.

Projektni partneri će uz pomoć predstavnika interesnih grupa i eksperata raditi na izradi i razvoju strategije ekološkog i kulturnog turizma u južnim Dinaridima, te pripremi akcionog plana, treninzima i promociji razvijene ponude. Naglasak je i na kolaboraciji između predstavnika organizacija iz dvije zemlje, uz pomoć koje će se ostvariti značajan sinergetski efekat na cijelom projektnom području.